కళామైత్రి
కళాకారుల సంగమం
మీరు సాహితీవేత్తలా - కళాకారులా ?
అయితే మీ వివరాలు వెంటనే ఈ క్రింద సూచించిన విధానంలో పొందుపరచండి.
కళాప్రపంచంలో ప్రత్యక్ష సంబంధం ఏర్పరచుకొండి.
 
పూర్తి పేరు
(ఇంటి పేరుతొ సహా) 
:  
ఆధార్ సంఖ్య :
తండ్రి పేరు  :
తల్లి పేరు   :
పుట్టిన తేది   :
వయస్సు   :
విద్యార్హతలు  :
చిరునామా
గ్రామం / నగరం:
:  
వీధి పేరు :
మండలం   :
జిల్లా :
రాష్ట్రం :
దేశం :
ఫోన్ నెం :
సెల్ నెం. :
కళారూపం


సాహిత్యం :
కవిత్వం కథ నవల
నాటకం విమర్శ    కళలు :
ఎ. సంగీతం

   గాత్రం :
     
   
అ. శాస్త్రీయ     ఆ. లలిత
   1. హిందూస్థానీ     ఇ. సినీ సంగీతం
   2. కర్ణాటక     ఈ. జానపదం
   
 
వాయిద్యం :        
1. హిందూస్థానీ సితార్ హార్మోనియం
తబలా వయోలిన్ ఫ్లూట్
 
2. కర్ణాటక వీణ వయోలిన్
మృదంగం ఫ్లూట్    
 

 
బి. నృత్యం

శాస్త్రీయం :   
అ. కూచిపూడి ఆ. భరతనాట్యం ఇ. కథక్
ఈ. కథాకళి ఉ. ఒడిస్సి ఊ. మణిపురి
ఋ. ఆంధ్రనాట్యం ౠ. పేరిణి శివతాండవం    
    సి. చిత్రలేఖనం
    డి. శిల్పం
 

ఇ. ఇతర కళారూపాలు
ఇచ్చిన ప్రదర్శనల సంఖ్య   :
రచించిన గ్రంథాల సంఖ్య   :
పొందిన సన్మానాలు  :
బిరుదులు  :
దర్శించిన దేశాలు  :
కార్యక్రమానికి తీసికొను పారితోషికం  :
మీరు కనిపెట్టిన వినూత్న కళా అంశాలు  :
ప్రయోగాలు  :
మీ ప్రత్యేకత  :
  ఎత్తు   :
  బరువు   :
  స్థిరాస్తి
  ఎ. ఇల్లు :
  బి. పొలం : మెట్ట:  మాగాణి :  తోటలు :
  వాహనం :
  కుటుంబ వివరాలు
  భార్య / భర్త పేరు :
     
పేరు చదువు వయస్సు
  పిల్లలు : కొడుకులు :
     
      కూతుళ్ళు :
   
ఇతర ఆధారపడిన వ్యక్తులు :