సందేశాలు - సలహాలు - సూచనలు
 
ఈ సభలు మనందరివి. మీ సందేశాలు మాకు ఆశీస్సులు.

మీ సలహాలు మాకు మార్గదర్శకాలు.

మీ సూచనలు మా నిర్వహణాప్రణాళికలు.

మీరు ఎటువంటి అరమరికలు లేకుండా మన 'ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు' దిగ్విజయం కావడానికి

మీ అభిప్రాయాలు సూటిగా తెలియజేయాలి.

సందేశాలు
ఈ మెయిల్‌  
    
సలహాలు
ఈ మెయిల్‌  
    
సూచనలు

ఈ మెయిల్‌